מילות השיר:
אמר רבי יוחנן אשריכם ישראל שכל זמן שישראל עושים רצונו מקום...
אין כל אומה ואומה ולשון שולטת בהם.

(בגמ' מובא קצת אחרת: בכה רבי יוחנן ואמר אשריכם ישראל בזמן בעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם)