מילות השיר:
הארא הארא יא
לשון הרע ניין

הרוצה לקנות עולם הבא בזול נצור לשונך מרע ושפתך מרמה

לשון הרע פיל מיט לאוין
און מענטשן רעדען צוזאם - תשעה קוין
מ'מאכט אים אויס מענטש
מ'מאכט איהם אויס רב
נאך דעם האקט מען פעך און שוועבל
יעדער האט פראף

איהם מוז מען בארעדן
א מומר להכעיס
ער פירט אראפ מענטשן צום באר שחת
זאג נישט כ'האב געזאגט זיין ווארט
נישט ווערד א ניקעל איז
ע'רט באאנבעט די האלבע שטאט סאיז רידיקלעס

חבר דיך נישט מיט זיי משחיתים און מחבלים
זיך דרייכן ביי זיי יטס עי ווערי ביג פראבלעם

נישט נאר מ'טאר איהם נישט ליב האבען
כ'האב געהערט פון איינעם איהם איז א מצוה צו באגראבען
קודם בארעדן נאך דעם א זא געב איך
ליסען חברע ער איז נישט שולדיג א רחמנות נעבך
זיין טאטע איז שוין אויך געווהן א חי
פאר די זעלבע געלט האב איך שוין בארעדט ציווי

אידען האלט זיך איין ס'לוינט די פארע
אזוי וועט מען אינטער דיר נישט רעדן לשון הרע

אויב די פאלסט אמאהל אדורך אפילו
בעהט פון באשעפער א ווארעמע תפילה