מילות השיר:
מעשה במלך אחד שהיו לו
שני בנים שניהם אהובים
שניהם יקרים וטובים
ונעימים והיה המלך אוהב
אותם מאוד לימים גדלו
הבנים והחל אחד
מהם לסור מדרך הישר
והיה אביו מצטער מאוד
והיה מזהיר את בנו בכל
פעם שיחדל ממעשיו
המקולקלים אולם הנער
בשלו יום אחד הגיעו
הדברים לידי כך שנאלץ
המלך לגרש את בנו
מהארמון והיה הבן הולך
ותועה הולך ומתרחק עד
שהגיע למקומות ששמעו
של המלך לא הגיע אליהם
מעולם והיה המלך מצטער
על בנו שנדחה למקומות
רחוקים כל כך והיה חושב
מחשבות כיצד להשיבו
הביתה כתב המלך אגרת
לבנו ובה כתב לו על
גודל אהבתו וגעגועיו
ושבאם יחזור בו מדרכו
הרעה יכול הו אלשוב אל
הארמון אך בן המלך
לא שב והיה המלך שולח
לו שלוחים שיעוררו אותו
להתבונן ולשוב בו
מטעותו אך בן המלך לא שב

והיה האח שבארמון מקפיד
בליבו על אחיו התועה לא
די שקלקל מעשיו כל כך עש
שגורש מן הארמון עוד הוא
מתעקש לאטום אזניו משמוע
את קול קריאת אביו האוהב
החליט האח לחפש את אחיו
האובד להוכיחו ולאמר לו
את כל בליבו עליו

והיה הולך ימים ושנים
מפלס דרכו ביערות עד
וחוצה מדבריות שוממים
עד שסוף כל סוף עמדו
רגליו על מפתן ביתו
של אחיו והנה הוא פותח
את הדלת ומה רואות עניו
אחיו שוכב על ערש דוי
עניו לא רואות אוזניו
לא שומעות והדיבור
ניטל מפיו

אז לא הבין האח הכל
עכשיו הוא הבין למה
לא ענה אחיו לאיגרת
למה לא שמע לדברי
השליחים לבו נשבר
בקרבו רבונו של עולם
על מי הקבדתי על מי
כעסתי רק שאלה אחת
הטרידה אותו עכשיו
איך מחזירים אותו
ככה לאבא והוא החליט
שהוא נשאר עם אחיו
ומטפל בו עד שיחזור לעצמו

את המשל הנפלא הזה
סיפר רבי גדליהו
אהרון קעניג זכר
צדיק וקדוש לברכה
לענין אחינו שנתרחקו
מארמון המלך מלכו של
עולם איך עלינו להתייחס
אליהם כי מי שיודע באמת
את מצבם של אחינו בית
ישראל ומרגיש את כאבם
הוא יודע שאין על מי
להקפיד אין על מי לכעוס
צריך רק לעזור ולהמשיך
רפואה ונחמה לכלל ישראל
ורק כך נוכל כולנו יחד
כאיש אחד בלב אחד לחזור
הביתה לארמון המלך בגאולה
השלימה במהרה בימנו אמן

אחי חלפו שנים שנינו
השתנינו בני אדם משתנים
אבל עמוק עמוק בפנים
אתה תמיד אחי לא תמיד
זה קל להיות אחים עשינו
טעויות כן בני אדם טועים
ויש דברים שרק גדולים
מבינים רק גדולים אחי

פזמון:
למקומות רחוקים וזרים
יצאתי לחפש את עקבותיך
עכשיו כשאני כאן הכל
פתאום מובן אני לא
חוזר אחי בלעדיך

אחי אתה כבר לא לבד
אם יהיה לך קשה אתן
לך יד טובים השנים
מן האחד מן האחד אחי
אחי תמיד ישנה תשובה
האמת היא אחת והיא
טובה ואבא מחכה באהבה
באהבה אחי

פזמון:
למקומות רחוקים וזרים
יצאתי לחפש את עקבותיך
עכשיו כשאני כאן הכל
פתאום מובן אני לא
חוזר אחי בלעדיך

אנחנו שוב אחים שוב
ביחד הנה מה טוב ומה
נעים עשינו טעויות
טעויות מתקנים והעיקר
אחי שמעכשיו אתה כבר
לא לבדאם יהיה לך קשה
אתן לך יד טובים השנים
בפרט כשהם אחד והם אחד אחי

פזמון:
ממקומות רחוקים וזרים
חזרנו הביתה שוב לראות
באור פניך לקח לנו זמן
אבל עכשיו אנחנו כאן
קבל אותנו אבא בתשובה
שלימה לפניך