מילות השיר:
ובמדה שתתחברו יחד זה אל זה באהבה
ותצמדנה נפשותיכם להיות אחת ממש -
במדה זו גם ה' אליכם יתחבר