מילות השיר:
הבט נא השמימה וספור את הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך
כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ...כחול אשר על שפת הים
הארץ אשר אתה... עליה לך אתננה ולזרעך ...ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה