מילות השיר:
ואילו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע
ועיניו מאירות כשמש וכירח

וידינו פרושות כנשרי שמים
ורגלינו קלות כאילות

אין אנחנו מספיקים
להודות ולהלל לשמך הגדול והקדוש
על אחת מאלף אלפים
וריבי רבבות פעמים הטובות
ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו