מילות השיר:
כי כל אחד מישראל צריך לעסוק
בתיקון זה להעלות השכינה
מהגלותואפילו אנשים פשוטים
לגמרי והמון עם שאין יודעים
בין ימינם לשמאלם עם כל זה
גם הם אם זוכים לילך בדרך
הישר לפי ערכם דהינו לסור
מרע ולעשות טוב כי אפילו
איש פשוט לגמרי יודע מה
שאסרה תורה ואם עיניו
לנוכח יביטו לסור מרע
ולבחור בטוב אז נעשין
כל התקונים בעולמות
העליונים ממילא על
ידו וזוכה להקים
השכינה מנפילתה כפי
מה שזוכה לקדש ולטהר עצמו

מקדש מלך עיר מלוכה קומי
צאי מתוך ההפכהרב לך שבת
בעמק הבכא והוא יחמול עליך חמלה

נמצא שכל אחד מישראל הוא
עוסק לחפש ולבקש את הבת מלך
להשיבה אל אביה כי ישראל
בכללם הם בחינת שני למלך
כי הם מושלים בעולם מה
הוא מחיה מתים רופא חולים
אף ישראל כךוכל אחד כפי
מה שזוכה לעסוק בעבודתו
שעל ידי זה עוסק כביכול
לחפש ולבקש השכינהוכנסת
ישראל להוציאה מהגלות
כמו כן כביכול השכינה
מתגלה אליו כביכול מתוך
תוקף גלותה ומתעלמת ומסתרת
עצמה ובאה אליו בסתר ומגלית
לו מקומה ומושבה ומה לעשות
בשבילה באופן שיזכה למצאה

התנערי מעפר קומי לבשי
בגדי תפארתך עמי על יד
בן ישי בית הלחמי קרבה
אל נפשי גאלה