הרב יוסף משה כהנא ור’ דוד קאליש - א אידישע נשמה

מקור: ה. ר. שרייבער, לחן: עממי, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: א אידישע מאמע.

yosittt | יום חמישי ח' כסלו התשע"ז, 08-12-2016 בשעה 23:03צפיות: 1896.
הרב יוסף משה כהנא
הרב יוסף משה כהנא
מילות השיר:
אויסגעשניצט ,
פון ריין קריסטאל ,
א לויטער פלאם ,
פון זונען-שטראל ,
אייביג איז זי ,
א חי נצחי ,
א חלק אלֹקַ ממעל ,
און גענוי ,
ווי איר יוצר אזוי ,
פארמאגט כוחות אֵין סוף ,
א ג-ט’ליך קוואל.

זי איז א נפש מישראל ,
איר טייערע ווערד פאלט קיינמאל ,
זי קען לייכטן ,
און דערגרייכן ,
ווייט און הויעך אן קיין שיעור ,
העולם כולו ,
נברא בשבילו ,
די גאנצע וועלט קען שטיין אויף איר.

פזמון :
דעם אייבערשטן’ס א קינד אין דיינע הענט,
אפהיטן איר קיין צווייטער קען,
באגלייבט ביסטו – מאמע אליין,
איר טיפקייט נאר דו טוסט פארשטיין.

פון כסא הכבוד אויסגעקריצט ,
פלעג איר, היט איר, איר פלאם באשיץ ,
דיר פארטרויט, זיין בריליאנט שטיין ,
מאמע’ניו! האלט איר ריין.

מיט יעדע קינד ,
אן אוצר זי געווינט ,
איר כח זי ניצט ,
אויף זיי זי שיצט .

ווי בריליאנטן שיין ,
לעכטיג און ריין ,
איינגעקריצט אין איר קרוין .

מיט יעדע בריליאנט ,
נאכמער עס שיינט ,
ס’בלייבט אויף אייביג, איר קרוין.

ווען מען האט עס נישט ,
וויפל גיסט מען טרערן ,
כאטש מיט איין בריליאנט ,
זאל מען איר באשערן .
אוי מאמעניו ,
אם הבנים שמחה ,
די נשמות זענען דיין גרעסטע לוין ,
דער ריווח בלייבט ,
פילפאכיג שטייגט ,
ס’בלייבט אויף אייביג, דיין קרוין.

פזמון...

בנאמנות פיר דיין תפקיד אויס ,
אויף דיר דער צוקונפט קוקט ארויס ,
באגלייבט איז ער אויך, ונאמן הוא ,
די שכר באהאלט ער פאר דיין מיה.
הערות על השיר:
סולן: ר’ דוד קאליש.
סולן ילד: משה מרדכי לייפער..

עוד באתר: