מילות השיר:
ידידי-די באהבת-בת כרמים
ונשיר-שיר לנאדר-דר מרומים.
אהובך-בך ועוזך-זך עצומים
רחומך-מך וחומר-מר רחומים
פלאות-אות וניסים-שים לחוסים
עשוקים-קים והאר-אור תמימים
כאתמול-מול לבבי-בי עדי כי
בפשרון-רון אהלל-ליל וימים.