מילות השיר:
אבי שבמרומים
אתה יוצר כל ברואים
בורא אתה כל עולמות
עושה ניסים ונפלאות

אל עליון שבקדושים
ברך בניך הזכים
וקרב אל לבבך
המייחלים לתורתך

שמע ישראל ה' אלוקינו אל אחד
צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד במעשיו
שמע ישראל ה' אלוקינו אל אחד
אבינו אל המיוחד

יהא שמיה רבא
מבורך לעלמיא
וישתבח ויתהדר
ויתנשא ויתרומם

יהא שמיה רבא
מבורך לעלמיא
אין אין לנו מלך
אלא אתה

אבינו אל שבמרומים
ראשון כל ראשונים
אב הרחמים
אתה אדון כל אדונים

תורת אמת נתת אל
לכל בניך ישראל
קרב את עבדיך
לעשות רצונך

שמע ישראל... יהא שמיה..