מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. בטח בה לב בעלה
ושלל לא יחסר. שקר החן והבל היופי שה יראת ה' היא
תתהלל. תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה